Rbla. Catalunya, 66 5è G-H BARCELONA Tel 93 215 33 00 - Fax 93 272 06 37

Condicions de contractació

Aquest document estableix les condicions generals de contractació (en endavant, “CGC”) de l’empresa SOLUCIONES HIPOTECARIAS, S.L.U. (en endavant, “+ PLUS MAJORISTES FINANCERS”). Les CGC regulen la relació contractual entre PLUS MAJORISTES FINANCERS i les persones físiques i jurídiques que subscriguin amb l’empresa esmentada el corresponent contracte d’intermediació per a la concessió de crèdits o préstecs (en endavant, els “CLIENTS”), i que hi quedaran incorporades.

1.- SOLUCIONES HIPOTECARIAS, S.L.U, amb CIF número B-62902382, i domicili a la Rambla de Catalunya, 66, 5è G-H, de Barcelona (08007), està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 34711, foli 162, full B número 255804, inscripció 1a, i és una entitat mercantil que opera al mercat financer espanyol actuant com a intermediari independent entre les entitats financeres que vulguin atorgar finançament i les persones físiques i jurídiques que necessitin la concessió de crèdits o préstecs hipotecaris, i du a terme la seva tasca comercial a través de publicitat als mitjans de comunicació i de campanyes de màrqueting directe, per fer possible una cerca més eficient dels crèdits i els préstecs disponibles al mercat i que s’adaptin a les seves necessitats, afavorint l’accés a les millors condicions existents, d’acord amb la informació facilitada pels CLIENTS i amb el coneixement del sector bancari.

2.- + Plus Majoristes Financers disposa dels llocs web www.plusfinancers.com; www.plushipotecas.com; www.crediplus.com; www.empresasplus.es, i www.solucioneshipotecarias.com

3.- + Plus Majoristes Financers es compromet a seleccionar, entre els productes que s’ofereixen al mercat, aquells que més bé s’adaptin a les característiques del crèdit demanat pels CLIENTS d’acord amb la informació que aquests proporcionin; a presentar-los almenys tres ofertes vinculants d’entitats de crèdit o altres empreses, i a assessorar-los sobre les respectives condicions jurídiques i econòmiques.

No obstant això, en el supòsit que, un cop examinada la informació facilitada pels CLIENTS, no fos possible presentar-los tres ofertes vinculants a causa de les condicions del mercat financer, aquells podran desistir del contracte sense cap cost econòmic, o bé acceptar la/les que se’ls proposi, en els termes indicats a les clàusules del contracte.

4.- El preu total que els CLIENTS hauran d’abonar a + Plus Majoristes Financers per la seva tasca d’intermediació financera un cop seleccionats, entre els productes que s’ofereixen al mercat, aquells que més bé s’adaptin a les característiques del crèdit que sol·liciten, serà d’un màxim del 10 % del principal del préstec o crèdit –en funció del tipus d’operació contractada finalment– i d’un mínim de QUATRE MIL CINC-CENTS EUROS (4.500 €), sempre que els CLIENTS subscriguin l’oferta vinculant que els presenti + Plus Majoristes Financers. Es minutaran a part les despeses que no es paguin a través de + Plus Majoristes Financers, com ara les derivades de notaria, registre, impostos, gestoria, etc.), així com els serveis i els productes que pot fer falta contractar durant la tramitació del crèdit o préstec, com ara assegurances i taxació.

En el supòsit que els CLIENTS decidissin no firmar el nou crèdit o préstec recomanat per + Plus Majoristes Financers, no els caldrà pagar cap quantitat a l’empresa esmentada. Tots els serveis prestats als CLIENTS fins aleshores seran totalment GRATUÏTS.

5.- Els CLIENTS abonaran els honoraris a + Plus Majoristes Financers en el moment de la signatura del nou crèdit o préstec hipotecari mitjançant un taló bancari o un ingrés en el compte corrent que se’ls indiqui.

6.- Els CLIENTS podran desistir del contracte d’intermediació subscrit amb + Plus Majoristes Financers durant els catorze dies naturals següents a la seva formalització, sense que els calgui al·legar cap causa i sense penalització, remetent a + Plus Majoristes Financers el corresponent requeriment fefaent, dins del termini indicat, a la Rambla de Catalunya, 66, 5è G-H, de Barcelona (08007), o bé mitjançant correu electrònic adreçat al compte clientes@plusfinancers.com, amb adjunció del DNI.

+ Plus Majoristes Financers podrà resoldre el contracte si constata la impossibilitat de trobar en el mercat una solució que s’ajusti als requeriments dels CLIENTS. Si aquest és el cas, els ho notificarà per escrit, via electrònica, fax o correu ordinari.

7.- En compliment d’allò que disposen la Llei orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD, i qualssevol altres normes vigents o que en el futur vinguin a substituir i/o modificar les normes esmentades, s’aplicaran les mesures següents:

a) Les dades de carácter personal facilitades pels CLIENTS quedaran registrades en un fitxer de + Plus Majoristes Financers, inscrit al Registre General de Protecció de Dades. Aquestes dades només seran accessibles al personal d’aquesta entitat que els hagi de conèixer, i se cediran únicament i exclusivament a les entitats amb què col·labora + Plus Majoristes Financers amb la finalitat única i exclusiva d’analitzar i fer efectiva l’operació de finançament que és l’objecte de la intermediació financera contractada.

b) Els CLIENTS autoritzaran + Plus Majoristes Financers a cedir les dades de caràcter personal necessàries per analitzar la seva operació als bancs, les caixes i les entitats col·laboradores, així com a informar-los de nous productes i serveis financers que puguin ser d’interès seu, també per via electrònica, fins que els CLIENTS indiquin el contrari.

Així mateix, + Plus Majoristes Financers podrà enregistrar les converses que mantingui amb els CLIENTS, i garanteix que les seves dades es tractaran amb tota confidencialitat. + Plus Majoristes Financers es reserva el dret a consultar i aportar la seva informació a fitxers de solvència.

c) En qualsevol moment els CLIENTS podran exercir el seu dret d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades que hagin facilitat a + Plus Majoristes Financers. L’exercici d’aquest dret l’hauran de fer davant del responsable del fitxer, mitjançant comunicació escrita adreçada a la Rambla de Catalunya, 66, 5è G-H, de Barcelona (08007), o bé mitjançant correu electrònic al compte clientes@plusfinancers.com, amb adjunció del DNI.

8.- Per a qualsevol dubte, interpretació o execució del contracte d’intermediació que els CLIENTS subscriguin amb + Plus Majoristes Financers, totes dues parts se sotmetran a la jurisdicció dels tribunals competents, amb renúncia expressa al seu propi fur o a qualsevol altre que els pogués correspondre.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies