Rbla. Catalunya, 66 5è G-H BARCELONA Tel 93 215 33 00 - Fax 93 272 06 37

Notes d’interès

Plus Majoristes Financers és un intermediari de crèdit independent que mitjança entre persones físiques i jurídiques i les entitats financeres.

La definició d’intermediari de crèdit independent indica que no té subscrits acords de col·laboració amb cap entitat financera, i que, per tant, presta el seus serveis buscant sempre l’interès del client.

Plus Majoristes Financers mitjança en les operacions de concessió de préstecs i crèdits hipotecaris, préstecs personals, préstecs hipotecaris en divises, lísing, lísing al venedor (leasback) descompte bancari, rènting i facturatge. Aquestes operacions estan subjectes a l’estudi i l’aprovació de les entitats de crèdit i a les condicions que ofereixen. La prestació dels serveis és de caràcter onerós.

Les condicions d’ús i contractació de les diferents seccions i dels serveis que es presenten en aquest portal venen detallades a les condicions d’ús i/o contractació que podreu llegir, imprimir i desar.

Soluciones Hipotecarias SLU està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 34711, foli 162, fulla B255804, inscripció 1, i té el CIF B-62902382. És propietària de la marca PLUS MAJORISTES FINANCERS, registrada amb el número 2638052.